REISIBÜROO COMTOUR PAKETTREISI LEPINGREISIBÜROO  COMTOUR  PAKETTREISI  LEPING (v.a. tellimusreisid)
 
1. REISILEPING JA REISIKORRALDAJA VASTUTUS.
1.1     OÜ COMTOUR (litsents nr. MAM-9-RK) reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab neile kirjeldusele ja andmetele, mida Comtour edastas reisi müües oma kirjalikes pakkumistes.
1.2     Lepingu sisu: reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on loetletud reisiprogrammis.
1.3     Comtour ei kanna vastutust ega kulutusi programmiväliste muudatuste ja määramatu jõu tõttu tekkinud kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusõnnetused, rasked ilmastikuolud, poliitilised vahejuhtumid, sõda, streigid vms), samuti kui see on põhjustatud reisijatest (haigestumine, dokumentide kaotus, eksimine või kadumine).
1.4     Reisikorraldaja ei vastuta lendude, rongide, bussitranspordi ja laevareiside tehnilise korraldamise eest - selle eest vastutab VEDAJA.
Reisikorraldaja ei vastuta teatrietenduse või kontserdi annulleerimise juhul teatri/kontserdiasutuse poolt. - selle eest vastutab teatri/kontserdietenduse KORRALDAJA.
1.5     REISIJA ja REISIKORRALDAJA vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks kui Reisija on tutvunud Comtouri reisitingimustega ning kinnitab oma nõusolekut ettemaksu tasumisega.
1.6     Reisibüroo COMTOUR Reisikorraldajana kohustub väljastama Reisijale täpsustatud programmi reisi kohta vähemalt 10 päeva enne reisi algust.

2. REISIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED.

2.1     REISIJA kohustub tasuma ettemaksu 50% peale broneerimist 10 päeva jooksul ning ülejäänud osa reisi kogumaksumusest vähemalt 40 päeva enne reisi toimumist (juhul kui programmis ei ole teisiti).
2.2     Kui broneerimisel on reisini jäänud vähem kui 30 päeva, tuleb tasuda reisi kogumaksumus 3 päeva jooksul.
2.3     Ilma mõjuva põhjuseta reisi annulleerimisel 31 päeva enne reisi algust lennupileti deposiiti, reaalseid kulutusi reisipaketile ning bürookulusid a`50 EUR ei tagastata. Juhul kui reisipakett seob teatripiletitega, väljaostetud teatripiletid ei saa enam annulleerida, ega vahetada.
2.4     Annulleerimisel  30 - 25   päeva enne reisi – 75% kogumaksumusest ei tagastata.
2.5     Annulleerimisel  24 - 11   päeva enne reisi -  90% kogumaksumusest ei tagastata.
2.6     Hilisemal annulleeerimisel 100% reisibüroo poolt ei tagastata.
 
Iga annulleerimist käsitletakse reisibüroo poolt eraldi.
 
Soovitame teha reisitõrkekindlustuse, mis kehtib ainult annulleerimisel mõjuval põhjusel.
Mõjuv põhjus on: Reisija või lähedase inimese haigestumine voi õnnetusjuhtumisse sattumine, lähedase inimese kaotus ja muud tõsised õnnetused. Reisja on kohustatud Reisikorraldajale mõjuvast takistusest viivitamatult  teatama ja esitama Reisikorraldajale kahe nädala jooksul selle kohta kirjaliku tõendi (arstilt, politseist vms).  Eelpool toodud juhtudel raha tagastatakse kindlustusfirma poolt.
 
2.7     Kui Reisija ei kasuta mõnda reisipaketi hinna sisse kuuluvat teenust, siis ei ole tal õigust raha tagasi saada.
2.8     Reisijal on õigus saada eestikeelset grupiteenindust ja reisil tekkinud probleemide lahendamist
2.9      Reisija on kohustatud täitma külastatavate maade seadusi ning mitte häirima oma käitumisega kaasreisijaid.
2.10   Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisija haigestumisel, õnnetusse sattumisel reisikorraldaja abistab, kuid reisija tasub sellega seotud lisakulud.
 
3. REISIKORRALDAJA  ÕIGUSED.
3.1     Reisikorraldaja jatab endale õiguse vahetada hotelli samaväärse vastu, muuta ajakava või teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet sellest ei muutu.
3.2     Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud nõutav arv reisijaid. Reisibüroo on kohustatud koheselt reisijaid informeerima ning tagastama laekumised täies ulatuses 2 nädala jooksul.
3.3      Kui Reisija jääb kohale tulemata või ei saa sõita, kuna tal puuduvad reisiks vajalikud dokumendid, on Reisikorraldajal õigus temalt kinni pidada kogu reisi maksumus.
3.4      Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta, järgnevate asjaolude ilmnemisel:
3.4.1   Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumisel, kui need mõjutavad reisi hinda.
3.4.2   Transpordi hindade muutumisel, mis ei allu reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha.
3.4.3.  Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt. muudatusi sõltuvalt ilmast, tellija soovidest ja muust meist mitteolenevatest põhjustest ning samuti muuta hinda seoses kütuse või lennuhindade tõusuga.
3.4.4.  Valuutakursside muutumisel.
 
4. PRETENSIOONIDE ESITAMINE
4.1.    Enne reisi algust tekkinud Reisiteenustega seotud küsimustest või probleemidest tuleb OÜ Comtour kohe teavitada. Kui Klient leiab reisi ajal, et Reisiteenus ei vasta lepingule, tuleb tal sellest kohe kohapealset Teenusepakkujat ja OÜ Comtour informeerida.Reisijal on õigus esitada Reisikorraldajale kirjalikku pretensiooni reisi korralduse ja kirjalikes pakkumistes lubatud tingimuste eiramise kohta kahe nädala jooksul pärast reisi toimumist.    
Kirjalik pretensioon tuleb saata käesolevate müügitingimuste päises toodud kontaktandmetel või e-postile comtoru (@) comtour.ee. Teatele tuleb lisada tõendid lepingurikkumise kohta ning lisakulutusi ja võimalikku tekitatud kahju tõestavad dokumendid. 
Teenuse mittevastavusel kokkulepitud tingimustele on kliendil õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist)
4.2.    Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis https://www.ttja.ee/et
 
 
Käesolev leping on koostatud sätestamaks Reisija ja Reisikorraldaja õigusi, kohustusi ja vastutust ning on käsitletav koos antud reisiprogrammiga.
 
Lepinguga nõustumisena tuleb käsitleda ettemaksu tasumist kliendi poolt .
 
OÜ COMTOUR, reg.nr. 10049697, litsentsi nr. MAM-9-RK
A.Lauteri 7c, Tallinn 10145, tel. 372 645 5925,
faks. 372 644 1955,
email. comtoru (@) comtour.ee , www.comtour.ee
Kontaktisik: Urve Joost, mob.tel. 52 20009
Arveldusarve: IBAN EE381010052027836004, 
AS SEB Pank, swift EEUHEE2X  PrindiTagasi


REISIBÜROO COMTOUR PAKETTREISI LEPING
OÜ COMTOUR KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA
Pakettreisi teabeleht


   
   
 
Kodulehe loomine